جمع الجمع اشتباهات؛ از فهرست نگاری تا تصحیح متون - نقدی بر چاپ کتاب جمع الجمع ابن ابی جمهور احسایی -
43 بازدید
محل نشر: گزارش میراث » دوره دوم، زمستان 1391 - ضمیمه شماره 3 (3 صفحه - از 50 تا 52)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی